KI LO YITOSH (Mordejai ben David)

QUE NO ABANDONA Que no abandona, que no abandona el Señor, que no abandona el Señor a su pueblo, que no abandona el Señor a su pueblo y su heredad no dejará Señor, salva al rey, respóndenos Señor, salva al rey, respóndenos, al rey, respóndenos el día que te invocamos Señor, salva al rey, Respóndenos el día que te invocamos … Sigue leyendo KI LO YITOSH (Mordejai ben David)